KVKK Aydınlatma Metni

Eryaman.biz bünyesindeki kişisel veriler, Eryaman.biz güvencesi altındadır. Eryaman.biz olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Eryaman.biz tarafından sağlanan hizmet ve Eryaman.biz ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Eryaman.biz birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Eryaman.biz tarafından;

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
Eryaman.biz ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
Eryaman.biz kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
Hizmet ve tekliflerin sunulması,
Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
Eryaman.biz ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
Eryaman.biz ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
Hukuk işlerinin takibi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Eryaman.biz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Eryaman.biz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;

Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması
İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Eryaman.biz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Eryaman.biz ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Eryaman.biz yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin Eryaman.biz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, Eryaman.biz internet adresinden ulaşabileceğiniz Eryaman.biz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nde yer verilmiştir.

3. Yurtdışına Aktarım

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, Eryaman.biz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Eryaman.biz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Eryaman.biz, Eryaman.biz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Eryaman.biz ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Eryaman.biz ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Eryaman.biz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, Yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir:

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Eryaman.biz tarafından farklı yollardan (Eryaman.biz) merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

Eryaman.biz bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Eryaman.biz ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Eryaman.biz hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Eryaman.biz bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Eryaman.biz bünyesindeki diğer şirketlere ve web sitelerine aktarılabilir ve bu şirketler ve web siteleri tarafından da işlenebilir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Eryaman.biz iletmeniz durumunda, Eryaman.biz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Eryaman.biz başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Eryaman.biz veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
Eğer Eryaman.biz nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
Eğer Eryaman.biz nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
Kişisel verilerin Eryaman.biz nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
Eryaman.biz tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Eryaman.biz iletebilirsiniz. Bu çerçevede Eryaman.biz Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, Eryaman.biz adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;

Islak imzalı bir nüshasını iletişim adresimdem iletişie geçerek teslim edebilir,
Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak veya müşteriye ait Eryaman.biz‘de kayıtlı e-posta ile info@Eryaman.biz adresine iletebilirsiniz.

6. Değişiklikler

Eryaman.biz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.